• نمایش سریع
  8,800,000 ریال موجود است
  جدید

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت ماشین آلات و دستگاههای برقی) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی:بهره وری جامعه آماری:بیش از70شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده:بیش از10شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری کل عوامل-بهره وری نیروی کار-بهره وری سرمایه-درصدحاشیه سود خالص-... به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه...

  8,800,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  8,100,000 ریال موجود است
  جدید

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت ماشین آلات و دستگاه های برقی) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: انرژی جامعه آماری: بیش از 70شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 10شاخص شاخصهای مورد بررسی: سهم هزینه انرژی در کل هزینه تولید - بهره وری انرژی - ... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز...

  8,100,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  6,200,000 ریال موجود است
  جدید

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت ماشین آلات و دستگاه های برقی) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: مواد و فرایند جامعه آماری: بیش از 70شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 5شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری مواد - کارایی فرایند - گردش مواد خام به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری...

  6,200,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  7,300,000 ریال موجود است
  جدید

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی در صنعت ماشین آلات و دستگاه های برقی اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: سرمایه جامعه آماری: بیش از 70شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 25شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری سرمایه - گردش مجموع دارایی ها - تراکم سرمایه -... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7...

  7,300,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  6,600,000 ریال موجود است
  جدید

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت ماشین آلات و دستگاه های برقی) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: سودآوری جامعه آماری: بیش از 70شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 15شاخص شاخصهای مورد بررسی: سودآوری - برگشت سرمایه - بازده فروش - بازده دارایی - ... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7...

  6,600,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  6,900,000 ریال موجود است
  جدید

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی در صنعت ماشین آلات و دستگاههای برقی اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی:نسبتهای درآمدی جامعه آماری:بیش از 70شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده:بیش از 20شاخص شاخصهای مورد بررسی:نسبت بهای تمام شده به ارزش فروش-سهم هزینه های مالی در فروش- ... به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف...

  6,900,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  7,500,000 ریال موجود است
  جدید

  گزارش اندازه گیری و مقایسه شرکت های ایرانی در صنعت ماشین آلات و دستگاههای برقی اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی:نسبت های مالی جامعه آماری:بیش از70شرکت تعداد شاخص های اندازه گیری شده:بیش از 15شاخص شاخص های مورد بررسی: نسبت جاری-نرخ بازده سرمایه گذاری-نسبت ارزش افزوده به هزینه تولید به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه...

  7,500,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  8,900,000 ریال موجود است
  جدید

  گزارش اندازه گیری و مقایسه شرکتهای صنعت ماشین آلات ودستگاههای برقی اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی:منابع انسانی جامعه آماری:بیش از80شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده:بیش از15شاخص شاخصهای مورد بررسی:بهره وری نیروی کار-متوسط هزینه نیروی کار-سهم جبران خدمات کارکنان در ارزش‌افزوده-... به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت...

  8,900,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  8,200,000 ریال موجود است
  جدید

  گزارش اندازه‌گیری ومقایسه شرکت‌های ایرانی درصنعت ماشین آلات و دستگاههای برقی اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی:شاخصهای اولیه مالی جامعه آماری:بیش از70شرکت تعداد شاخص های اندازه گیری شده:بیش از 30شاخص شاخصهای مورد بررسی:دارایی جاری و غیرجاری و اجزا آن-ارزش افزوده-هزینه های تولید-... به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه...

  8,200,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  8,700,000 ریال موجود است
  جدید

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت ماشین آلات و تجهیزات) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی:بهره وری جامعه آماری:بیش از 80شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده:بیش از 10شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری کل عوامل-بهره وری نیروی کار-بهره وری سرمایه-درصد حاشیه سود خالص-... به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف...

  8,700,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  5,500,000 ریال موجود است
  جدید

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت ماشین آلات و تجهیزات) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: انرژی جامعه آماری: بیش از 80شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 10شاخص شاخصهای مورد بررسی: سهم هزینه انرژی در کل هزینه تولید - بهره وری انرژی - ... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری...

  5,500,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  5,300,000 ریال موجود است
  جدید

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت ماشین آلات و تجهیزات) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: مواد و فرایند جامعه آماری: بیش از 80شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 5شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری مواد - کارایی فرایند - گردش مواد خام به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل...

  5,300,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  6,400,000 ریال موجود است
  جدید

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی در صنعت ماشین آلات و تجهیزات اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: سرمایه جامعه آماری: بیش از 80شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 25شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری سرمایه - گردش مجموع دارایی ها - تراکم سرمایه -... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری...

  6,400,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  5,900,000 ریال موجود است
  جدید

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت ماشین آلات و تجهیزات) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: سودآوری جامعه آماری: بیش از 80شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 15شاخص شاخصهای مورد بررسی: سودآوری - برگشت سرمایه - بازده فروش - بازده دارایی - ... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری...

  5,900,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  6,700,000 ریال موجود است
  جدید

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی در صنعت ماشین آلات و تجهیزات اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: نسبتهای درآمدی جامعه آماری: بیش از 80شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 20شاخص شاخصهای مورد بررسی: نسبت بهای تمام شده به ارزش فروش-سهم هزینه های مالی در فروش- ... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف...

  6,700,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  6,800,000 ریال موجود است
  جدید

  گزارش اندازه گیری و مقایسه شرکت های ایرانی در صنعت ماشین آلات و تجهیزات اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی:نسبت های مالی جامعه آماری:بیش از80شرکت تعداد شاخص های اندازه گیری شده:بیش از 15شاخص شاخص های مورد بررسی: نسبت جاری - نرخ بازده سرمایه گذاری - نسبت ارزش افزوده به هزینه تولید به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف...

  6,800,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  9,100,000 ریال موجود است
  جدید

  گزارش اندازه گیری و مقایسه شرکتهای صنعت ماشین آلات و تجهیزات اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی:منابع انسانی جامعه آماری:بیش از80شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده:بیش از15شاخص شاخصهای مورد بررسی:بهره وری نیروی کار-متوسط هزینه نیروی کار-سهم جبران خدمات کارکنان در ارزش‌افزوده شرکت-... به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه...

  9,100,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  8,200,000 ریال موجود است
  جدید

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکت‌های ایرانی در صنعت ماشین آلات و تجهیزات اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: شاخصهای اولیه مالی جامعه آماری:بیش از80شرکت تعداد شاخص های اندازه گیری شده:بیش از 30شاخص شاخصهای مورد بررسی:دارایی جاری و غیرجاری و اجزای آن-ارزش افزوده-هزینه های تولید-... به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف...

  8,200,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  7,300,000 ریال موجود است
  جدید

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت لوازم خانگی) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی:بهره وری جامعه آماری:بیش از 20شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده:بیش از 10شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری کل عوامل-بهره وری نیروی کار-بهره وری سرمایه-درصد حاشیه سود خالص-... به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7...

  7,300,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  5,300,000 ریال موجود است
  جدید

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت لوازم خانگی) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: انرژی جامعه آماری: بیش از 20شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 10شاخص شاخصهای مورد بررسی: سهم هزینه انرژی در کل هزینه تولید - بهره وری انرژی - ... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل داده...

  5,300,000 ریال
  موجود است

فروشگاه پارسیان هوشمند

این فروشگاه اینترنتی وابسته به هلدینگ پارسیان هوشمند، تنها فروشگاه اینترنتی بوده که به صورت تخصصی اطلاعات، کتاب ها و گزارش ها در حوزه های محتلف مدیریتی را ارایه می کند. تلاش مدیریت این فروشگاه بر آنست که اطلاعاتی دقیق، کاربردی، به روز و ارزان قیمت را در اختیار مدیران گذاشته تا در کمترین زمان بتوانند بیشترین بهره گیری را داشته باشند. لازم به یادآوری است که شما می توانید هر گونه اطلاعات تحلیلی یا آماری مورد نیاز خود را به صورت تلفنی به کارشناسان ما سفارش دهید.

فروشگاه پارسیان هوشمند

نشانی: ولیعصر، روبروی هتل تهران، کوچه ابن سینا، پلاک 4، واحد 4

تماس: 43089000-021

logo-samandehi