منابع انسانی 39 محصول وجود دارد

در صفحه
نمایش 1 - 20 از 39 آیتم
 • نمایش سریع
  690,000 ریال موجود است

  گزارش عملکرد مدیریت منابع انسانی شرکت های ایرانی (بهترین محل برای کار) با بهره‌گیری از مدل Best Place To Work امریکا جامعه آماری: 23000 نفر از 90 شرکت زمان پرسش‌گری: سال 95-96 شامل بنگاه های کوچک، متوسط، بزرگ، تولیدی، خدماتی، بازرگانی و ... دسته بندی شده بر اساس: جنسیت، سن، تحصیلات، واحد سازمانی و سابقه کار این گزارش، پس از سفارس و پرداخت وجه، در ظرف مدت...

  690,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  690,000 ریال موجود است

  گزارش عملکرد مدیریت منابع انسانی شرکتهای ایرانی (برنامه های حمایت از کارکنان و انعطاف شغلی) با بهره‌گیری از مدلBest Place To Work امریکا جامعه آماری: 23000نفر از 90شرکت زمان پرسش‌گری: سال95-96 شامل بنگاههای کوچک، متوسط، بزرگ، تولیدی، خدماتی، بازرگانی و ... دسته بندی شده بر اساس: جنسیت، سن، تحصیلات، واحد سازمانی و سابقه این گزارش، پس از سفارس و پرداخت وجه،...

  690,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  690,000 ریال موجود است

  گزارش عملکرد مدیریت منابع انسانی شرکت های ایرانی (حوزه تعادل بین کار و زندگی شخصی) با بهره‌گیری از مدل Best Place To Work امریکا جامعه آماری: 23000 نفر از 90 شرکت زمان پرسش‌گری: سال 95-96 شامل بنگاه های کوچک، متوسط، بزرگ، تولیدی، خدماتی، بازرگانی و ... دسته بندی شده بر اساس: جنسیت، سن، تحصیلات، واحد سازمانی و سابقه کار این گزارش، پس از سفارس و پرداخت وجه،...

  690,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  690,000 ریال موجود است

  گزارش عملکرد مدیریت منابع انسانی شرکت های ایرانی (حوزه آموزش و توسعه) با بهره‌گیری از مدل Best Place To Work امریکا جامعه آماری: 23000 نفر از 90 شرکت زمان پرسش‌گری: سال 95-96 شامل بنگاه های کوچک، متوسط، بزرگ، تولیدی، خدماتی، بازرگانی و ... دسته بندی شده بر اساس: جنسیت، سن، تحصیلات، واحد سازمانی و سابقه کار این گزارش، پس از سفارس و پرداخت وجه، در ظرف مدت 7...

  690,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  690,000 ریال موجود است

  گزارش عملکرد مدیریت منابع انسانی شرکت های ایرانی (حوزه کار تیمی) با بهره‌گیری از مدل Best Place To Work امریکا جامعه آماری: 23000 نفر از 90 شرکت زمان پرسش‌گری: سال 95-96 شامل بنگاه های کوچک، متوسط، بزرگ، تولیدی، خدماتی، بازرگانی و ... دسته بندی شده بر اساس: جنسیت، سن، تحصیلات، واحد سازمانی و سابقه کار این گزارش، پس از سفارس و پرداخت وجه، در ظرف مدت 7 روز...

  690,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  690,000 ریال موجود است

  گزارش عملکرد مدیریت منابع انسانی شرکت های ایرانی (حوزه پشتیبانی از تنوع) با بهره‌گیری از مدل Best Place To Work امریکا جامعه آماری: 23000 نفر از 90 شرکت زمان پرسش‌گری: سال 95-96 شامل بنگاه های کوچک، متوسط، بزرگ، تولیدی، خدماتی، بازرگانی و ... دسته بندی شده بر اساس: جنسیت، سن، تحصیلات، واحد سازمانی و سابقه کار این گزارش، پس از سفارس و پرداخت وجه، در ظرف...

  690,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  690,000 ریال موجود است

  گزارش عملکرد مدیریت منابع انسانی شرکت های ایرانی (حوزه مدیریت راهبردی) با بهره‌گیری از مدل Best Place To Work امریکا جامعه آماری: 23000 نفر از 90 شرکت زمان پرسش‌گری: سال 95-96 شامل بنگاه های کوچک، متوسط، بزرگ، تولیدی، خدماتی، بازرگانی و ... دسته بندی شده بر اساس: جنسیت، سن، تحصیلات، واحد سازمانی و سابقه کار این گزارش، پس از سفارس و پرداخت وجه، در ظرف مدت...

  690,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  690,000 ریال موجود است

  گزارش عملکرد مدیریت منابع انسانی شرکت های ایرانی (عملکرد بر مبنای پاداش و پیشرفت) با بهره‌گیری از مدل Best Place To Work امریکا جامعه آماری: 23000 نفر از 90 شرکت زمان پرسش‌گری: سال 95-96 شامل بنگاه های کوچک، متوسط، بزرگ، تولیدی، خدماتی، بازرگانی و ... دسته بندی شده بر اساس: جنسیت، سن، تحصیلات، واحد سازمانی و سابقه کار این گزارش، پس از سفارس و پرداخت وجه،...

  690,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  690,000 ریال موجود است

  گزارش عملکرد مدیریت منابع انسانی شرکت های ایرانی (حوزه پرداخت) با بهره‌گیری از مدل Best Place To Work امریکا جامعه آماری: 23000 نفر از 90 شرکت زمان پرسش‌گری: سال 95-96 شامل بنگاه های کوچک، متوسط، بزرگ، تولیدی، خدماتی، بازرگانی و ... دسته بندی شده بر اساس: جنسیت، سن، تحصیلات، واحد سازمانی و سابقه کار این گزارش، پس از سفارس و پرداخت وجه، در ظرف مدت 7 روز...

  690,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  690,000 ریال موجود است

  گزارش عملکرد مدیریت منابع انسانی شرکت های ایرانی (تطابق مهارت و ماموریت کارکنان) با بهره‌گیری از مدل Best Place To Work امریکا جامعه آماری: 23000 نفر از 90 شرکت زمان پرسش‌گری: سال 95-96 شامل بنگاه های کوچک، متوسط، بزرگ، تولیدی، خدماتی، بازرگانی و ... دسته بندی شده بر اساس: جنسیت، سن، تحصیلات، واحد سازمانی و سابقه کار این گزارش، پس از سفارس و پرداخت وجه،...

  690,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  690,000 ریال موجود است

  گزارش عملکرد مدیریت منابع انسانی شرکت های ایرانی (حوزه انصاف) با بهره‌گیری از مدل Best Place To Work امریکا جامعه آماری: 23000 نفر از 90 شرکت زمان پرسش‌گری: سال 95-96 شامل بنگاه های کوچک، متوسط، بزرگ، تولیدی، خدماتی، بازرگانی و ... دسته بندی شده بر اساس: جنسیت، سن، تحصیلات، واحد سازمانی و سابقه کار این گزارش، پس از سفارس و پرداخت وجه، در ظرف مدت 7 روز...

  690,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  690,000 ریال موجود است

  گزارش عملکرد مدیریت منابع انسانی شرکت های ایرانی (حوزه راهنمایی) با بهره‌گیری از مدل Best Place To Work امریکا جامعه آماری: 23000 نفر از 90 شرکت زمان پرسش‌گری: سال 95-96 شامل بنگاه های کوچک، متوسط، بزرگ، تولیدی، خدماتی، بازرگانی و ... دسته بندی شده بر اساس: جنسیت، سن، تحصیلات، واحد سازمانی و سابقه کار این گزارش، پس از سفارس و پرداخت وجه، در ظرف مدت 7 روز...

  690,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  690,000 ریال موجود است

  گزارش عملکرد مدیریت منابع انسانی شرکت های ایرانی (حوزه مربی گری) با بهره‌گیری از مدل Best Place To Work امریکا جامعه آماری: 23000 نفر از 90 شرکت زمان پرسش‌گری: سال 95-96 شامل بنگاه های کوچک، متوسط، بزرگ، تولیدی، خدماتی، بازرگانی و ... دسته بندی شده بر اساس: جنسیت، سن، تحصیلات، واحد سازمانی و سابقه کار این گزارش، پس از سفارس و پرداخت وجه، در ظرف مدت 7 روز...

  690,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  690,000 ریال موجود است

  گزارش عملکرد مدیریت منابع انسانی شرکت های ایرانی (حوزه توانمندسازی) با بهره‌گیری از مدل Best Place To Work امریکا جامعه آماری: 23000 نفر از 90 شرکت زمان پرسش‌گری: سال 95-96 شامل بنگاه های کوچک، متوسط، بزرگ، تولیدی، خدماتی، بازرگانی و ... دسته بندی شده بر اساس: جنسیت، سن، تحصیلات، واحد سازمانی و سابقه کار این گزارش، پس از سفارس و پرداخت وجه، در ظرف مدت 7...

  690,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  7,500,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه گیری و مقایسه شرکتهای صنعت محصولات شیمیایی اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی:منابع انسانی جامعه آماری:بیش از60شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده:بیش از15شاخص شاخصهای مورد بررسی:بهره وری نیروی کار-متوسط هزینه نیروی کار-سهم جبران خدمات کارکنان در ارزش‌افزوده-... به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف...

  7,500,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  12,100,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه گیری و مقایسه شرکتهای صنعت محصولات دارویی اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی:منابع انسانی جامعه آماری:بیش از50شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده:بیش از15شاخص شاخصهای مورد بررسی:بهره وری نیروی کار-متوسط هزینه نیروی کار-سهم جبران خدمات کارکنان در ارزش‌افزوده-... به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف...

  12,100,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  8,900,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه گیری و مقایسه شرکتهای صنعت ماشین آلات ودستگاههای برقی اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی:منابع انسانی جامعه آماری:بیش از80شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده:بیش از15شاخص شاخصهای مورد بررسی:بهره وری نیروی کار-متوسط هزینه نیروی کار-سهم جبران خدمات کارکنان در ارزش‌افزوده-... به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت...

  8,900,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  9,100,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه گیری و مقایسه شرکتهای صنعت ماشین آلات و تجهیزات اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی:منابع انسانی جامعه آماری:بیش از80شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده:بیش از15شاخص شاخصهای مورد بررسی:بهره وری نیروی کار-متوسط هزینه نیروی کار-سهم جبران خدمات کارکنان در ارزش‌افزوده شرکت-... به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه...

  9,100,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  6,900,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه گیری و مقایسه شرکتهای صنعت لوازم خانگی اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی:منابع انسانی جامعه آماری:بیش از20شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده:بیش از15شاخص شاخصهای مورد بررسی:بهره وری نیروی کار-متوسط هزینه نیروی کار-سهم جبران خدمات کارکنان در ارزش‌افزوده شرکت-... به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف...

  6,900,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  6,700,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه گیری و مقایسه شرکتهای صنعت کانی های غیرفلزی اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی:منابع انسانی جامعه آماری:بیش از30شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده:بیش از15شاخص شاخصهای مورد بررسی:بهره وری نیروی کار-متوسط هزینه نیروی کار-سهم جبران خدمات کارکنان در ارزش‌افزوده شرکت-... به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف...

  6,700,000 ریال
  موجود است
نمایش 1 - 20 از 39 آیتم
logo-samandehi